เงื่อนไขการบริการ

Beijing ELEX Technology Co. , Ltd. (ELEX)

ยอมรับข้อกำหนด

คำแถลงสิทธิและความรับผิดชอบนี้ ("คำแถลง" "ข้อกำหนด") เป็นข้อบังคับใช้กับการเข้าถึงหรือบังคับใช้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือของเรากับผู้ใช้บริการและผู้อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ELEX รวมถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ELEX ซึ่งเราเรียกว่า “บริการของ ELEX” หรือ “การบริการ” ในการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการ ELEX แสดงว่าคุณยอมรับคำแถลงนี้ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลที่ส่วนท้ายของเอกสาร ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า ELEX ทำงานอย่างไร

เนื่องจาก ELEX ให้บริการที่หลากหลาย เราอาจขอให้คุณตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติม ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จะควบคุมโดยการใช้แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ตามขอบเขตของความขัดแย้ง

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง Beijing ELEX Technology CO., Ltd. (“Elex” หรือ“ เรา”) และคุณ (“คุณ”) โดยการใช้หรือเข้าถึงเกมหรือแอปพลิเคชัน Elex ใด ๆ (“บริการ”) คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ การเข้าถึงหรือใช้บริการ ถือว่าคุณยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนด Elex ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และคุณยอมรับข้อกำหนดตามการปรับปรุงหรือการแก้ไขดังกล่าว

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูข้อกำหนด การใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการเยียวยา คุณจะต้องหยุดการใช้บริการและยกเลิกบัญชีใด ๆ ที่คุณได้สร้างขึ้น

หากคุณละเมิดข้อกำหนด Elex ขอสงวนสิทธิ์ในการออกคำเตือนเกี่ยวกับการละเมิดหรือยกเลิกหรือระงับบัญชีใด ๆ หรือทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นในการใช้บริการทันที คุณยอมรับว่า Elex ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณ และอาจเป็นเช่นนั้น

Elex ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงละเมิดข้อกำหนด

คุณยอมรับว่า Elex อาจยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ELEX แนะนำว่าผู้เยาว์ไม่ควรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายอื่น ๆ ทรัพย์สินทางปัญญา/ความเป็นเจ้าของเอกสารทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการออกแบบข้อความกราฟิก ภาพวิดีโอ ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เพลงเสียงและไฟล์อื่น ๆ รวมถึงการเลือกและการจัดการ) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาทั้งหมดของบริการนี้มีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและ/หรือกฎหมายที่คล้ายกันของเขตอำนาจศาลอื่น ๆ คุณยอมรับว่าไม่มีเนื้อหาใดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่อาจถูกดัดแปลง คัดลอก แจกจ่ายทำซ้ำ ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ ดาวน์โหลด คัดลอก แสดงโพสต์ ส่งต่อหรือขายในรูปแบบใด ๆ หรือทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ELEX ยกเว้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเนื้อหาของคุณ(ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่คุณโพสต์ตามกฎหมายลงบนเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงการใช้เนื้อหาที่ลอกเลียนมา จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ELEX การทำซ้ำหรือการทำซ้ำเนื้อหาขึ้นใหม่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่งและทางอาญา

Elex และ/หรือผู้ให้ใบอนุญาตยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในและเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนบริการของ Elex คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยการใช้บริการหรือโดยการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนบริการของ Elex หรืองานดัดแปลงใด ๆ

Elex ให้สิทธิ์ใช้งานในขอบเขตส่วนบุคคล ที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนเพิกถอนได้ อยู่ในขอบเขตของการอนุญาตสำหรับการใช้บริการเพื่อดูและใช้บริการเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ใบอนุญาตของคุณในการใช้บริการถูกจำกัดโดยข้อกำหนดเหล่านี้

เนื้อหาของผู้ใช้

คุณยอมรับว่าคุณเต็มใจที่จะเผยแพร่เนื้อหาบนบริการโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ Elex จัดหาให้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณไม่สามารถแจกจ่าย ขาย ถ่ายโอนหรือให้สิทธิ์เนื้อหานี้และ/หรือแอปพลิเคชันในลักษณะใด ๆ ในประเทศใด ๆ หรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือสื่ออื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Elex คุณให้สิทธิ์แก่ Elex ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของคุณ ในฐานะผู้ดำเนินการแอปพลิเคชัน

ข้อมูล ข้อความ รูปภาพกราฟิก และการเลือกและการจัดเรียง (ต่อไปนี้ "เนื้อหาของผู้ใช้") ที่อัปโหลดไปยังบริการไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนอาจมีการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์จาก Elex ข้อความ กราฟิกและภาพถ่ายที่คุณอัปโหลดและเป็นความรับผิดชอบของผู้เผยแพร่ข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ และ Elex จะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ใด ๆ ที่ผู้ใช้อัพโหลดโพสต์หรือเผยแพร่ Elex อาจควบคุมหรือไม่ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ และไม่รับประกันความถูกต้องของคุณภาพหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน Elex ในการใช้ Elex คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจพบกับเนื้อหาที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

คุณยอมรับว่า Elex จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อผิดพลาดในเนื้อหาของผู้ใช้หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้

Elex ขอสงวนสิทธิ์ในการลบและลบเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ออกจากบริการอย่างถาวรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติการบริการ

คุณสมบัติการให้บริการประกอบด้วยเนื้อหาที่จัดให้คุณ เช่นสินทรัพย์เสมือน ความสำเร็จและทรัพยากรอื่น ๆ คุณเข้าใจว่าในบางครั้งคุณอาจได้รับ ซื้อ หรือชำระเงินในคุณสมบัติการบริการ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหรือมีผลประโยชน์จากทรัพย์สินในคุณสมบัติของบริการ และราคาของทรัพย์สินบริการใด ๆ ไม่ได้หมายถึงสกุลเงินจริงหรือเทียบเท่าสกุลเงินจริงใด ๆ

Elex ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติของบริการใด ๆ จะสามารถใช้ได้ตลอดเวลา หรือตามเวลาที่กำหนดหรือ Elex จะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติของบริการต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด Elex อาจเปลี่ยนแปลง จัดการ ควบคุมและ/หรืออัปเดตคุณสมบัติการบริการหรือเปลี่ยนแปลงราคาของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

Elex ไม่รู้จักการถ่ายโอนบัญชีหรือคุณสมบัติการบริการ คุณไม่สามารถซื้อ, ขาย, ขาย, ให้ยืม, ให้เช่า, ของกำนัล, แลกเปลี่ยนหรือโอนบัญชีหรือทรัพย์สินของบริการใด ๆ หรือเสนอขาย, ขาย, ขาย, ให้ยืม, ให้เช่า, ของขวัญ, แลกเปลี่ยนหรือโอนบัญชีใด ๆ ทรัพย์สินของบริการหรือข้อมูลทางทรัพยากรและแม้แต่ความพยายามใด ๆ ทุกอย่างจะถือเป็นโมฆะ

คุณสามารถขอรับเงินคืนได้เมื่อไม่ได้รับการบริการตามคุณสมบัติที่เหมาะสมในบัญชีของคุณ หลังจากการดำเนินการซื้อ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านลิงค์ในเกม

กฎการปฏิบัติ/การใช้งาน

บริการของ Elex อาจมีช่องทางการสื่อสารอื่น เช่นฟอรั่มทางโซเชียลหรือพื้นที่แชท (“ ช่องทางการสื่อสาร”) ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการรายอื่น Elex ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ แต่อาจทำเช่นนั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ไปยังช่องทางการสื่อสารและลบเนื้อหาใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Elex อาจยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของคุณได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณรับทราบว่า การแชทโพสต์หรือเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ในช่องทางการสื่อสารนั้นไม่ได้รับการรับรองหรือควบคุมโดย Elex และการสื่อสารเหล่านี้ไม่ควรได้รับการพิจารณาทบทวนหรืออนุมัติโดย Elex Elex จะไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่ต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ภายในช่องทางการสื่อสาร

คุณยอมรับว่าการสื่อสารทั้งหมดของคุณในช่องทางการสื่อสารเป็นสาธารณะและคุณต้องทราบดีในเรื่องความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการสื่อสาร Elex จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในช่องทางการสื่อสารหรือการกระทำของผู้ใช้รายอื่น

คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณจะถูกกฎหมายและคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้งาน เพื่อส่งเสริมบทบัญญัติข้างต้นและเป็นตัวอย่าง แต่ไม่จำกัด คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อ: โพสต์ อัพโหลด อัพโหลดหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ลามกอนาจาร หยาบคาย ลามกอนาจารทางเพศ หรืออื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท เยาะเย้ยถากถาง คุกคาม ขู่เข็ญ คุกคามหรือข่มขู่บุคคลใดก็ตาม การเกลียดชังเชื้อชาติ หรือตามแต่ในมุมมองที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดหรือส่งต่อ (หรือพยายามอัพโหลดหรือส่ง) ไฟล์ที่มีไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา แคนเซิลบอตหรือข้อมูลที่สร้างความเสียหายหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่อาจสร้างความเสียหายต่อการทำงานของบริการหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คนอื่น ๆ การละเมิดสัญญาทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่น ๆ รวมถึงการใช้อัปโหลด กระจายหรือจัดทำข้อมูลใด ๆ ที่ให้บริการผ่านทางบริการในลักษณะใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้าหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่) พยายามรับรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จากสมาชิกคนอื่น ๆ ใช้ช่องทางการสนับสนุนหรือปุ่มร้องเรียนแก่ Elex อย่างไม่เหมาะสม แจกจ่าย เผยแพร่โปรแกรมซอฟต์แวร์ “อัตโนมัติ”โปรแกรมซอฟต์แวร์“มาโคร” หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ “ชีทเอ็นจิน” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ละเมิดใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงการใช้ แจกจ่ายหรือแจ้งให้สมาชิกอื่น ๆ ทราบข้อผิดพลาดใดๆของเกม การผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดที่ให้ผลประโยชน์โดยไม่ได้ตั้งใจ ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ซอฟต์แวร์หรือกลโกงหรือการแฮ็คเพื่อการปฏิเสธการรับประกันบริการ ข้อจำกัดความรับผิด คุณยอมรับว่าจะเป็นความเสี่ยงของการใช้บริการของคุณเอง

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Elex เจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานและตัวแทนปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการใช้งานของคุณ รวมถึงการรับประกันโดยนัยของชื่อเรื่องความสามารถในการขายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ การไม่ละเมิด ความถูกต้อง สิทธิ์ ความสมบูรณ์ ประโยชน์ และระยะเวลาในการส่ง

 Elexไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของการบริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการ และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด (i) ข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (ii) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการ (iii) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ (iv) การหยุดชะงักหรือระงับการส่งหรือจากบริการ (v) ข้อบกพร่องบัก ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถูกส่งไปยังหรือผ่านบริการโดยบุคคลที่สามและ/หรือ (vi) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ ส่งอีเมล เผยแพร่หรือทำอย่างอื่นผ่านทางบริการ

ไม่ว่าในกรณีใด Elex กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนผู้รับเหมาคู่ค้า และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับความเสียหายพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยบังเอิญ อุบัติเหตุ เหตุการณ์พิเศษ การลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ข้อมูลที่สูญหายซึ่งเกิดจากการใช้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ของคุณในการเข้าถึงเข้าถึงหรือดาวน์โหลดจากบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน การทำสัญญา การละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่า Elex จะได้รับคำแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้เหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตของกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง คุณรับทราบอย่างชัดเจนว่า Elex จะไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อมูลของผู้ใช้หรือการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท ก้าวร้าว หรือผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม

คุณยินยอมที่จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Elex และกรรมการเจ้าหน้าที่ ตัวแทนผู้รับเหมาคู่ค้า และพนักงานทุกคน จะไม่ได้รับอันตรายและจากการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องความต้องการค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล จากหรือเกี่ยวที่ข้องกับ (i) การใช้และการเข้าถึงบริการของคุณ (ii) คุณละเมิดข้อกำหนดในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (iii) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์ทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล (iv) การเรียกร้องใด ๆ ที่การส่งหนึ่งจากผู้ใช้ของคุณก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม หรือ (v) เนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือแบ่งปันบนหรือผ่านการบริการ การเยี่ยมชมหรือเข้าใช้บริการโดยทั่วไป ถือคุณยอมรับว่ากฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไม่คำนึงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมาย และไม่คำนึงถึงที่ตั้งของคุณจะควบคุมข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Elex

การเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ระหว่างคุณและ Elex ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนจากการใช้บริการของคุณจะถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจในเขต Haidian กรุงปักกิ่ง และคุณยินยอมและไม่มีการปฏิเสธถึงความไม่รู้หรือไม่ทราบในส่วนบุคคล และความไม่สะดวกในสถานที่และเขตอำนาจศาลในกรุงปักกิ่ง

Elexขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นความรับผิดชอบของคุณในการทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การใช้ Elex ของคุณหลังจากมีการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการ ถือว่าคุณยินยอมและยอมรับข้อกำหนดที่ได้แก้ไขแล้ว

คุณและ ELEX ยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ จะต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน (1) ปีหลังจากเริ่มต้นขึ้น  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีผลถาวร

สิทธิ์ในการใช้บัญชีเป็นของแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ELEX แต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบไว้ว่า ELEX ห้ามไม่ให้มีการโอน โอนถ่าย สืบทอด หรือขายบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ

ELEX ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเรียกคืนบัญชีที่ดำเนินการโดยผู้สมัครที่ไม่ใช่ผู้เริ่มต้น ELEX จะไม่รับผิดชอบ มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ต่อการสื่อสารที่ขัดข้องการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและการสูญเสียจากรายการที่ไม่ได้สั่งซื้อ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางบัญชี Beijing ELEX Technology Co., Ltd.ห้ามทำการถ่ายโอนจ่ายหรือค้างชำระของบัญชีส่วนตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดนี้ อนึ่ง ELEX ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการกระทำดังกล่าว